Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Dla Pacjenta Deklaracja dostępności ZDROWIE – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności ZDROWIE – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Spółka ZDROWIE – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zdrowiebrudzen.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:  2018-03-17.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-03-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed dniem 1 marca 2023 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Informacje dodatkowe /udogodnienia na stronie internetowej/

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.
 • Przełącznik kontrastowy. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Przełącznik służący powiększaniu czcionki na stronie internetowej dla osób słabowidzących.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Aplikacje mobilne

Placówka nie korzysta z aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-08-31.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Myzia – Ślebocka, zoz@zdrowiebrudzen.pl. Tą samą drogą można składać uwagi i wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W powyższych sprawach kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 260 40 21. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Skargę można również złożyć  do organu nadzorującego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
adres: ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ulicy Jana Pawła II oraz drugie wejście w tylnej części budynku tj. od strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do obu wejść prowadzą schody oraz pochylnie przeznaczone dla osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich. Dla wizyt pacjentów dedykowane jest wejście główne.
 • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Wszystkie pomieszczenia funkcjonalne dla pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich są dostępne na parterze.
 • Korytarze w budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe.
 • Powierzchnia podłóg w ciągach komunikacyjnych ma powłokę antypoślizgową.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, naprzeciwko gabinetu zabiegowego nr 3;
 • W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne tj. w rejestracji oraz w gabinecie nr 2.
 • W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych do budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W odległości  ok. 500 metrów od przychodni znajduje się przystanek autobusowy linii podmiejskiej BD2, przystanek znajduje się na ulicy Płockiej (DW 559).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących oraz niedowidzących po uprzednim powiadomieniu. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy przychodni. Usługa jest bezpłatna. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres zoz@zdrowiebrudzen@.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 24 260 40 21
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki  istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
adres: Siecień 134, 09-411 Biała

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz drugie wejście w tylnej części budynku. Do obu wejść prowadzą schody oraz w tylnej części budynku jest również pochylnia.
 • Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego.
 • Wszystkie pomieszczenia funkcjonalne dla pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich są dostępne na parterze.
 • Korytarze w budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe.
 • Powierzchnia podłóg w ciągach komunikacyjnych ma powłokę antypoślizgową.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej
 • Brak miejsc oznakowanych dla niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • Nie ma możliwości obsługi w PJM

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.
adres: Sikórz 84, 09-414 Brudzeń Duży

 • Do budynku jest jedno wejście główne . Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Wszystkie pomieszczenia funkcjonalne dla pacjentów w tym dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich są dostępne na parterze.
 • Korytarze w budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe.
 • Powierzchnia podłóg w ciągach komunikacyjnych ma powłokę antypoślizgową.
 • Brak toalety dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej
 • Brak miejsc oznakowanych dla niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • Nie ma możliwości obsługi w PJM

Miejscowość, data 31.08.2023

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl