Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Poradnie Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej,
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego),
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel, która pozwala ocenić stan chorego pod względem samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności.

Jakie są zasady świadczenia opieki ?

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać, że:

  • Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklarację wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.
  • Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
  • Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny).
  • Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  • W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
  • W nocy od godziny 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl