Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Dla Pacjenta Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PACJENTA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PACJENTA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka ZDROWIE – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., zwana dalej Przychodnia.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail: kontakt@zdrowiebrudzen.pl, telefonicznie pod numerem 24 260 40 21 lub pisemnie na adres siedziby Przychodni tj.:  09-414 Brudzeń Duży; ul. Jana Pawła II 2.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@zdrowiebrudzen.pl lub pisemnie na adres siedziby Przychodni.  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług zdrowotnych, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, zawarcia/wykonania umowy o świadczenie usług medycznych;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym np. związanych z dochodzeniem zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne od NFZ.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • art. 9 ust. 2 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
 • – ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • upoważnionym przez Panią / Pana osobom,
 • innym placówkom medycznym,
 • instytucjom/organom/podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO oraz prawa krajowego np. NFZ, ZUS, Urząd Skarbowy,
 • zewnętrznym podmiotom, z którymi Przychodnia zawarła umowy powierzenia, w tym w szczególności dostawcom usług IT oraz oprogramowania użytkowego, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, firmom doradczym i prawniczym itp.

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Pani / Pana dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres trwania umowy, dodatkowo na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, a dokumentacja medyczna będzie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła albo zostanie wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych a także do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl